Polityka prywatności Aplikacji Vinci Medicine

 1. Definicje
  1. Administrator – oznacza Da Vinci Studio sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Okrzei 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000788991, REGON 383682474, NIP 5472213042.
  2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Aplikacja- aplikacja mobilna prowadzona przez Administratora, możliwa do pobrania za pośrednictwem Google Play i App Store pod nazwą „Vinci Medicine”.
  6. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna używająca Aplikacji w celu korzystania z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 2. Zakres przetwarzania Danych Osobowych
  1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizowania celu dla którego zostały one zebrane. W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych, Administrator może zbierać i przetwarzać następujące dane:
   1. Dane identyfikujące Użytkownika: imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, płeć, login i hasło od Aplikacji,
   2. Dane kontaktowe, numer telefonu, adres email, adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, miasto, kod pocztowy).
  2. Administrator oświadcza, że administratorem danych osobowych przetwarzanych związku realizacją usług medycznych świadczonych za pośrednictwem Aplikacji są podmioty i placówki lecznicze wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów prawa realizujące poszczególne czynności z zakresu tychże usług medycznych. Odpowiedzialność za przedstawienie zakresu i warunków przetwarzania danych osobowych Użytkowników ponoszą Podmioty Lecznicze i Profesjonaliści.
 3. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Aplikacji
  1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.
 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Aplikacji
  1. Korzystanie z Aplikacji
   1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Aplikacji przetwarzane są przez Administratora:
    1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie rejestrowania Użytkownika i udostępnienia mu funkcjonalności Aplikacji– wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    2. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie rejestrowania Użytkownika i udostępnienia mu funkcjonalności Aplikacji–w przypadku podjęcia przez Użytkownika decyzji o skorzystaniu przez Użytkownika z możliwości szybkiego logowania do Aplikacji za pomocą uwierzytelniania biometrycznego (odcisk palca), w trakcie którego Administrator nie uzyskuje dostępu do odcisku palca Użytkownika (dane są przechowywana na urządzeniu mobilnym Użytkownika)- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika na taki rodzaj logowania do Aplikacji (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), którą Użytkownik może w każdej chwili zmienić w ustawieniach urządzenia mobilnego;
    3. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Aplikacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
    4. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązkach prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności z tytułu przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami praw konsumenta;
    5. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania w przypadku wrażliwych danych osobowych w szczególności danych dotyczących stanu zdrowia jest art. 9 ust. 2 lit. f RODO, a w przypadku pozostałych danych prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i roszczeń związanych ze świadczeniem usług w ramach Aplikacji, do czasu przedawnienia roszczeń, w zależności od rodzaju roszczeń.
  2. Formularz kontaktowy
   1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego na stronie vincimedicine.pl. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
   2. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3. Marketing
   1. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe za pośrednictwem poczty e-mail lub drogą telefoniczną. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.
   2. Dane osobowe są przetwarzane:
    1. w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą;
    2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Aplikacji w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności. W przypadku wrażliwych danych osobowych, w szczególności danych osobowych stanu zdrowia Użytkownika, dane te będą przetwarzane w celach archiwalnych lub statystycznych z zachowaniem proporcjonalności względem tych celów oraz z zachowaniem odpowiednich środków ochrony podstawowych praw i interesów Użytkownika (art. 9 ust. 2 lit. j RODO).
 5. Dane eksploatacyjne
  1. Aplikacja zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w local starage urządzenia mobilnego, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności.
  2. Local storage obejmuje dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przeznaczone są do korzystania z Aplikacji. Local storage jest nieszkodliwe dla urządzenia mobilnego, jak i dla jego Użytkownika oraz jego danych.
  3. W ramach Aplikacji stosowane są dwa zasadnicze rodzaje danych:
   1. Dane „sesyjne”– stanowiące dane tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Aplikacji lub wyłączenia oprogramowania;
   2. Dane „stałe” (persistent) – stanowiące dane przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Aplikacji.
  4. Ponadto, w Aplikacji wykorzystuje się następujące rodzaje danych:
   1. „niezbędne” dane, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Aplikacji;
   2. dane służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Aplikacji;
   3. „funkcjonalne” dane, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika
   4. „wydajnościowe” dane, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Aplikacji.
  5. Dane wykorzystuje się w następujących celach:
   1. identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Aplikacji i odnotowania ich aktywności w Aplikacji;
   2. dostosowania zawartości Aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z funkcjonalności Aplikacji;
   3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   4. utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Aplikacji ponownie wpisywać swoich poszczególnych danych.
  6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji oraz uzyskującym dostęp do danych jest Administrator.
  7. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Aplikacją. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących Użytkownika korzystającego z Aplikacji. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
 6. Okres przetwarzania Danych osobowych
  1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 7. Uprawnienia Użytkownika
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
  2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
  3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail biuro@davinci-studio.eu.
 8. Odbiorcy Danych osobowych
  1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Aplikacji.
  2. W zakresie świadczenia za pośrednictwem Aplikacji usług medycznych na rzecz Użytkownika, niezbędne Dane Osobowe będą ujawniane podmiotom i placówkom leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu przepisów prawa na podstawie umów, które Administrator zawarł tymi podmiotami i placówkami leczniczymi na świadczenie i oferowanie Użytkownikom świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem Aplikacji.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  4. W ramach korzystania z funkcjonalności Aplikacji Użytkownik uzyskuje dostęp do hiperłączy odsyłających do stron internetowych podmiotów leczniczych świadczących usługi z zakresu świadczeń medycznych, którymi Administrator nie administruje. Administrator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach internetowych.
  5. W ramach korzystania z funkcjonalności Aplikacji Użytkownik uzyskuje dostęp do danych kontaktowych podmiotów leczniczych świadczących usługi z zakresu świadczeń medycznych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku podjęcia przez Użytkownika decyzji o skierowaniu korespondencji przy wykorzystaniu tych danych kontaktowych bez wykorzystania funkcjonalności Aplikacji, podmiot leczniczy do którego kierowana jest korespondencja będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika związane z tą korespondencją niezależnie od Administratora. Administrator zastrzega, iż nie ponosi on odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.
 9. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG
  1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
   2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
  2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 10. Bezpieczeństwo Danych osobowych
  1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
 11. Dane kontaktowe
  1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez kontakt mailowy na adres biuro@davinci-studio.eu .
 12. Zmiany Polityki prywatności
  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
  2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 20.06.2023 r.