Regulamin Serwisu Internetowego

 

I. DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego.
 2. Serwis Internetowy – strona internetowa udostępniona pod adresem www.davinci-studio.com zawierająca m. in. treści informacyjne, formularze, przyciski i aplikacje.
 3. Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp i korzystająca z Serwisu Internetowego.
 4. Spółka – Da Vinci Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (kod pocztowy: 43-300) przy ul. Stefana Okrzei 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000788991, posiadającą nadany NIP 5472213042, REGON 383682474.
 5. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Funkcjonalności Serwisu Internetowego – rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym, szczegółowo opisane w par. V niniejszego Regulaminu.
 9. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Spółką o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu usług przez Spółkę na zasadach w nim przewidzianych.
 2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu Internetowego jest akceptacja przez Użytkownika wszystkich postanowień zwartych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Opisy Funkcjonalności Serwisu Internetowego przedstawione w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy.
 4. Za dzień zawarcia Umowy o świadczenie Funkcjonalności Serwisu uznaje się dzień, w którym rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu Internetowego. Umowa o świadczenie Funkcjonalności Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Użytkownik, na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o świadczenie Funkcjonalności Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia - zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres: Da Vinci Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bielsko-Biała (kod pocztowy: 43-300), Stefana Okrzei 2 lub adres e-mail: biuro@davinci-studio.eu oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym ustępie, w/w umowę uważa się za niezawartą.

 

III.WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu Internetowego, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy z Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. Do prawidłowego działania Serwisu Internetowego, niezbędne jest: a) posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet wyposażonego w system operacyjny, b) posiadanie prawidłowo zainstalowanej przeglądarki internetowej, c) posiadanie konta poczty elektronicznej.
 2. Do prawidłowego korzystania przez Użytkownika z Funkcjonalności Serwisu Internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej.
 3. Do prawidłowego korzystania przez Użytkownika z Funkcjonalności Serwisu Internetowego za pośrednictwem SMS niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika telefonu komórkowego lub innego urządzenia technicznego zdolnego do wysyłania i odbierania wiadomości SMS.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika, w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika.
 5. Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu Internetowego nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 6. Spółka podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego pod względem technicznym. W związku z tym, że Serwis Internetowy jest sukcesywnie udoskonalany istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w jego działaniu. Spółka nieustannie podejmuje czynności, aby dostarczać Użytkownikowi Funkcjonalności Serwisu Internetowego bez żadnych wad. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Spółka nie gwarantuje, że informacje i dane zawarte w Serwisie Internetowym są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.

 

IV.ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu Internetowego są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 2. Serwisu Internetowego nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Spółka zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody jej właściciela.
 3. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z Serwisu Internetowego, Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, W przypadku uzyskania przez Spółkę informacji o naruszeniach praw do informacji, danych i materiałów Spółka wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się użytkownika do wezwania Spółki w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Spółka może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do informacji, danych i materiałów.

 

V. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikowi m.in:

 • Zapoznanie się z zawartością Serwisu Internetowego,
 • Zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminem,
 • Zapoznanie się z Polityką plików cookies,
 • Skontaktowanie się ze Spółką oraz jej przedstawicielami,
 • Przesłanie wiadomości do Spółki za pomocą formularza kontaktowego,
 • Przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego za pomocą formularza rekrutacyjnego.

 

VI.WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Serwis Internetowy nie został zaprojektowany z myślą o dzieciach do 16 (słownie: szesnastego) roku życia, ani też nie jest adresowany do dzieci.
 2. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni odpowiada za skutki swoich działań w Serwisie Internetowym.
 3. Użytkownik nie ma prawa do przesłania informacji w Serwisie Internetowym przy wykorzystaniu do tego fałszywych danych lub danych innej osoby.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI
Spółka nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:

 • przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci Internet,
 • wprowadzenie przez Użytkownika nieprawidłowych danych w formularzach.

 

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Spółka przestrzega zasad określonych w RODO, w tym w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.
 2. Spółka jest administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Internetowego (dalej jako „Administrator”).
 3. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: biuro@davinci-studio.eu; pod numerem telefonu +48 696 949 034 lub pisemnie na adres: Da Vinci Studio, ul. Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu.
 5. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników w następującym zakresie:
  • dane Użytkownika zawarte w formularzu kontaktowym w Serwisie Internetowym, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy oraz inne dane osobowe podane w formularzu, dotyczące złożonego zapytania;
  • dane Użytkownika zawarte w formularzu rekrutacyjnym w Serwisie Internetowym;
  • dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego, w szczególności adres IP;
  • dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego zapisane w tzw. plikach cookies, takie jak historia kliknięć, nawigacji czy przeglądania, dane dotyczące preferencji lub zachowań podczas przeglądania strony Serwisu Internetowego;
  • inne dane związane z korzystaniem przez Użytkowników z funkcjonalności Serwisu;.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, jak również prowadzenia rachunkowości.
 7. Dane osobowe w zakresie danych zwykłych są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  • zawarcia i realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a w szczególności w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w pozostałych przypadkach dane osobowe Podróżnych w zakresie danych zwykłych będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 8. W zakresie, w jakim przetwarzane dane mogą obejmować dane szczególnych kategorii, tj. dane dotyczące zdrowia, dane biometryczne – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
 9. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.:
  • W zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  • W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  • W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  • W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody - do momentu wycofania takiej zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, podmiotowi danych przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 10. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę następującym kategoriom odbiorców:
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
  • dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT – w tym podmioty świadczące usługi hostingu, podmioty marketingowe, podmioty wspierające procesy księgowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy);
  • podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam, opracowania kampanii remarketingowych i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami, w szczególności Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, więcej informacji na temat prawa ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://policies.google.com/privacy;
  • organy publiczne, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy prawa (po przedstawieniu przez przedmiotowe organy odpowiedniego żądania).
 11. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium EOG, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych lub odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, który certyfikował zgodność z programem Tarczy Prywatności UE-USA.
 12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści jego/jej danych, możliwości ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto, jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że Administrator przetwarza jej dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

IX. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Internetowego. Reklamacje należy składać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Serwisu Internetowego, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@davinci-studio.eu lub korespondencyjnie na adres: Da Vinci Studio, ul. Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Użytkownika oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w ust. 1 powyżej adres e-mail w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia przedmiotowej reklamacji.
 3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego.
 2. Wszelkie spory na podstawie niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.
 3. Spółka zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Spółkę poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu w Serwisie Internetowym. W stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia danej umowy.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2019.