Regulamin korzystania z aplikacji "Vinci Medicine" ważny od dnia 20 czerwca 2023 r.

Artykuł 1 Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Aplikacji, w tym warunki świadczenia
  usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji.
 2. Producentem Aplikacji jest Da Vinci Studio sp. z o.o. z siedzibą w (43-300) Bielsku-Białej przy ul. Okrzei 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w BielskuBiałej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000788991, NIP: 5472213042, REGON: 383682474.
 3. Regulamin określa:
    1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
    2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną – w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji;
    3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą
     elektroniczną;
    4. tryb postępowania reklamacyjnego;
    5. prawa i obowiązki Użytkowników;
    6. zasady odpowiedzialności Użytkowników Aplikacji.
 4. W ramach korzystania z Aplikacji dochodzi do świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Usługi są świadczone na zasadach określonych w Regulaminie oraz Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu powodować będzie skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu, Ustawy oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Warunkiem korzystania przez Użytkowników z Aplikacji jest zawarcie Umowy o
  świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym
  Regulaminie.
 7. Regulamin oraz Polityka prywatności udostępniane są nieodpłatnie, przed zawarciem
  Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią tych dokumentów oraz ich zapisanie i odtworzenie. Regulamin jest dostępny na Stronie w dedykowanym w oknie vincimedicine.pl.
 8. Informacje o Aplikacji dostępne są także dla zalogowanych Użytkowników, w Instrukcji Używania Aplikacji.

Artykuł 2 Definicje.